Sivujen käyttöehdot, tietosuoja, henkilötietojen käyttö,  rekisteriseloste  ja ajoneuvojen etämyynnin ehdot

Toyota Tsusho Nordic Oy käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja luottolaitoslainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. 

Henkilötietoja käsitellään palvelujemme ja asiakassuhteiden hoitamista varten. Tietoja käytetään myös asiakkaille suunnattuun markkinointiin. Sivujen käyttö vaatii evästeiden hyväksynnän. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajiltaan, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä, luottotoimintaa harjoittavilta yrityksiltä, luottotieto- ja asiakashäiriörekistereistä sekä maistraatilta. 

Toyota Tsusho Nordic Oy voi tallentaa puheluja ja viestejä sekä tiedon asiakkaan tunnistamisesta varmistaakseen viestin sisällön henkilön oikeellisuuden sekä koulutustarkoituksessa. 

Lue lisää tietosuoja- ja rekisteriselosteestamme.

TOYOTA TSUSHO NORDIC OY - AJONEUVOJEN ETÄMYYNTIÄ KOSKEVAT EHDOT

Myyjä: Toyota Tsusho Nordic Oy, y-tunnus 2224950-1 (jäljempänä ’myyjä’).
Toimipisteet: Lexus Kaivoksela, Toyota Kaivoksela ja TsushoAUTO Suomenoja. 
Myyjän toimipisteiden tarkemmat yhteystiedot on eritelty yhteystietoineen Liitteessä 1.

EHTOJEN SOVELTAMISALA
Etämyynnillä tarkoitetaan kaupankäyntiä, jossa ostaja ja myyjä eivät ole sopimusta solmittaessa samanaikaisesti läsnä, vaan kauppa tapahtuu sähköpostilla, puhelimitse tai muuta myyjän osoittamaa viestintävälinettä käyttäen. 

Näitä ehtoja sovelletaan sen lisäksi, mitä on todettu osapuolten allekirjoittamassa ajoneuvon kauppasopimuksessa ja siihen liitetyissä Autoalan kuluttajaneuvottelukunnan (AUNE) hyväksymissä ja kuluttaja-asiamiehen tarkastamissa Autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehdoissa uusille ja käytetyille ajoneuvoille.


SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Ajoneuvon etämyyntiä koskeva sitova sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sähköisesti ajoneuvon myyntiä koskevan kauppasopimuksen, joka sisältää Autoalan kuluttajaneuvottelukunnan (AUNE) hyväksymät ja kuluttaja-asiamiehen tarkastamat Autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehdot uusille ja käytetyille ajoneuvoille, sekä nämä ehdot.    

KAUPAN KOHDE, AJONEUVON LUOVUTTAMINEN

Kaupan kohteena oleva ajoneuvo mahdollisine lisävarusteineen sekä ajoneuvon luovutuspaikka ja -aika sekä muut kaupan yksityiskohdat on yksilöity osapuolten allekirjoittamassa ajoneuvon kauppasopimuksessa. Pääsääntöisesti luovutamme/toimitamme autoja Manner-Suomeen. 


KAUPPAHINTA, MAKSUTAVAT JA -EHDOT

Ajoneuvon kauppahinta sekä mahdolliset toimitus- ym. kulut on yksilöity ajoneuvon kauppasopimuksessa. Allekirjoittamalla kauppasopimuksen ostaja hyväksyy kauppaan liittyvän maksuvelvollisuuden. 

Etämyynnin yhteydessä ostaja maksaa ajoneuvon kauppahinnan tilisiirrolla, maksukortilla tai erikseen sovitulla rahoituksella  ennen ajoneuvon luovutusta tai viimeistään luovutuksen yhteydessä, ellei muuta kirjallisesti sovita. Myyjä ei ole velvollinen luovuttamaan ajoneuvoa ostajalle ennen kuin maksettavaksi sovittu kauppahinta on maksettu. Ajoneuvomaksuissa lisätietona tulee olla ostettavan ajoneuvon rekisterinumero, muodossa ABC-123. 

Mikäli ajoneuvosta solmitaan osamaksukauppa, myyjä luovuttaa ajoneuvon ostajalle, kun sovittu käsirahaosuus on maksettu myyjälle ja myyjä on saanut hyväksytyn rahoituspäätöksen rahoitusyhtiöltä.


OSTAJAN PERUUTTAMISOIKEUS (KULUTTAJA-ASIAKKAAT)

Soveltamisala

Mikäli ostaja on kuluttaja, joka hankkii tuotteen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten, on ostajalla oikeus peruuttaa ajoneuvon kauppa tässä kohdassa kuvattujen ehtojen mukaisesti. 

Peruuttamisilmoitus ja ajoneuvon palauttaminen

Mikäli ostaja haluaa peruuttaa kaupan ja palauttaa ajoneuvon, tulee hänen olla viimeistään 14 vuorokauden kuluttua ajoneuvon vastaanottamisesta ja rekisteröinnistä yhteydessä siihen myyjän toimipisteeseen, josta hän on ajoneuvon ostanut. Peruuttamisilmoitus tehdään lähettämällä näiden ehtojen liitteenä 2 oleva peruuttamislomake täytettynä ajoneuvon myyneen toimipisteen sähköpostiosoitteeseen, tai muulla yksiselitteisellä tavalla. Myyjän toimipisteiden yhteystiedot on lueteltu näiden ehtojen liitteessä 1. Peruuttamisilmoituksen vastaanotettuaan myyjä ja ostaja sopivat ajoneuvon palauttamisen yksityiskohdista. 

Ostajan tulee palauttaa ajoneuvo viipymättä ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä myyjän siihen toimipisteeseen, josta ajoneuvo on ostettu (näkyy kauppasopimuksesta). Ajoneuvon mukana tulee palauttaa kaikki ajoneuvoon kuuluvat vakiovarusteet sekä kauppahintaan kuuluneet lisävarusteet, renkaat, avaimet ja asiapaperit. Myyjä tarkistaa palautettavan ajoneuvon yhdessä ostajan kanssa.

Vastuu ostetusta ajoneuvosta ja ajoneuvoon tutustuminen, ajoneuvon arvon aleneminen

Ostajan tulee käsitellä ostamaansa ajoneuvoa huolellisesti siihen saakka, kunnes hän on päättänyt pitää ajoneuvon. Ostajalla on oikeus tutustua ajoneuvoon siten, kuin on tarpeen sen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi.
 
Jos ostaja kuitenkin ajoneuvon käyttöönoton jälkeen päättää peruuttaa kaupan ja palauttaa ajoneuvon, on ostajalla velvollisuus korvata ajoneuvon arvonalennus ajoneuvon täyteen hintaan asti. Ellei jäljempänä esitetystä muuta johdu, määräytyy ajoneuvon arvonalennus seuraavasti: 

-    Kun myyty auto on uusi ajoneuvo, joka on otettu käyttöön, ajoneuvon arvonalennukseksi katsotaan 5 %:a ajoneuvon käteismyyntihinnasta lisättynä 0,15 € ajettua ajokilometriä kohden. 

-    Jos myyty auto on käytetty auto ja autolla on ajettu yli 1000 km luovutushetkestä, auton arvonalennukseksi katsotaan 5 %:a auton käteismyyntihinnasta lisättynä 0,15 € ajettua ajokilometriä kohden

-    Jos myyjä huomaa ostajan palauttamassa ajoneuvossa vaurioita tai muita puutteita, jotka ovat syntyneet ajoneuvon ollessa ostajan hallussa, tai jos ostaja ei esimerkiksi palauta ajoneuvon palautuksen yhteydessä kaikkia ajoneuvoon kuuluvia vakiovarusteita tai kauppahintaan kuuluneita lisävarusteita, renkaita, avaimia tai asiakirjoja, on myyjällä oikeus vähentää palautettavasta summasta lisäksi kyseisen vaurion tai puutteen aiheuttamaa arvonalenemista vastaava summa.

Mikäli myyjä havaitsee ajoneuvossa kauppahinnan palauttamisen jälkeen vaurioita tai puutteita, jotka ovat syntyneet ajoneuvon ollessa ostajan hallussa, on myyjällä oikeus hakea ajoneuvon palauttaneelta ostajalta takaisin ajoneuvon arvon alenemista tai korjaamista vastaava summa.

Maksun palauttaminen ja ostajan korvaamat kustannukset

Mikäli ostaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, vastaa hän palautuskustannuksista, jotka ovat enintään kauppasopimuksessa yksilöityjen toimituskulujen suuruiset. 

Mikäli ostaja on valinnut kaupan yhteydessä toimitustavaksi muun kuin noudon myyjän toimipisteestä, vähennetään ostajalle palautettavasta kauppahinnasta ajoneuvon toimituskulut. Ostajalla on lisäksi velvollisuus korvata ajoneuvon pesu- ja puhdistuskustannuksina 200,00 €. 

Mikäli ajoneuvossa on osamaksurahoitus, peruuntuu myös kauppaan liittyvä luottosopimus ilman toimenpiteitä, ja myyjä vähentää ostajalle palautettavasta summasta mahdollisesti jäljellä olevan luoton osuuden (maksetaan rahoitusyhtiölle) sekä siihen liittyvät rahoituskustannukset (korko, perustamiskulut jne.), jotka on yksilöity ostajan luottosopimuksessa. Ostajalla on myös mahdollisuus peruuttaa pelkästään osamaksusopimus. Tällöin peruutus tulee tehdä ko. rahoitusyhtiölle heidän ohjeiden mukaisesti. 

Myyjä palauttaa ajoneuvon kauppahinnan em. kustannuksilla vähennettynä neljäntoista (14) vuorokauden sisällä peruuttamisilmoituksen saatuaan käyttäen samaa maksutapaa kuin alkuperäisessä maksutapahtumassa. Myyjällä on kuitenkin oikeus pidättäytyä maksun palauttamisesta, kunnes ostaja on palauttanut ajoneuvon takaisin myyjälle.  Suoritusten palauttamisesta ei aiheudu ostajalle kustannuksia.


ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU

Ensisijaisesti ratkaisemme erimielisyydet ostajan ja myyjän välisillä neuvotteluilla. Lisätietoa ja apua erimielisyyksien käsittelyyn saat myyntijohtajiltamme. Yhteystiedot löytyvät yrityksemme kotisivuilta sekä liitteestä 1. 

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ostaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia ja voi jättää asian käsittelemättä, mikäli kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne on nostettava ostajan asuinpaikan yleisessä alioikeudessa, ellei ostaja halua nostaa kannetta myyjän kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Mikäli ostajan kotipaikka on muualla kuin Suomessa, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi myös viedä riidan ratkaistavaksi Verkkovälitteisen riidanratkaisun foorumille osoitteessa http://ec.europa.eu/odr.

Asian selvittelyn yhteydessä käytettävä sähköpostiosoitteemme on asiakaspalvelu@ttnordic.fi

Ajoneuvojen etämyyntiä koskevat ehdot sekä peruuttamislomakkeen löydät tästä